Y Rheolau

1. Enwebiadau

2. Ymgyrchu

3. Cyllideb

4. Maniffesto Etholiadol

5. Cyhoeddusrwydd ac Ymgyrchu Etholiadol

6. Y Cyfrif a'r Cyhoeddiad

7. Cwynion ac Apeliadau

 

Enwebiadau

1. Rhaid cyflwyno pob enwebiad drwy'r ffurflen electronig a ddarperir erbyn 12pm ddydd Llun 2 Mawrth 2020 fan bellaf.

 

2. Rhaid i'r enwebiad gynnwys pob testun sydd ei angen ar gyfer deunydd ymgyrchu, gan y bydd Undeb y Myfyrwyr yn anfon hwn i'w gyfieithu.

 

3. Ni fydd y Swyddog Etholiadau ond yn derbyn enwebiadau ar gyfer swyddi penodol ar wahanol gampysau gan fyfyrwyr neu swyddogion cyfredol o'r safleoedd hynny.

 

4. Ni chaiff unrhyw aelod ymgeisio am fwy nag un swydd yn yr un etholiad.

 

5. Cynhelir cyfarfod ar gyfer ymgeiswyr wedi diwedd y cyfnod enwebu. Yn y cyfarfod hwn, bydd y Dirprwy Swyddog Etholiadau (DSE) yn rhoi gwybodaeth i'r rheiny sy'n ymwneud â'r etholiadau parthed y rheolau ymgyrchu a chanllawiau perthnasol eraill. Rhaid i'r rheiny sy'n methu â mynychu'r cyfarfod hwn sicrhau eu bod yn trefnu siarad â'r DSE cyn dechrau ymgyrchu.

 

Ymgyrchu

6. Mae ymgyrchwyr yn gyfrifol am weithredoedd eu timoedd ymgyrchu. Rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr hyn mae eu cefnogwyr yn ei wneud yn cydymffurfio â'r rheolau ymgyrchu, a rhaid iddynt fod yn gallu dangos hyn pe bai cwyn yn cael ei gwneud yn eu herbyn.

 

7. Ni chaiff ymgyrchwyr ond newid, symud neu ddiddymu eu defnyddiau ymgyrchu eu hunain.

 

8. Ni chaiff ymgyrchwyr ond defnyddio rhestrau gohebu pan fydd gwneud hynny'n gyfreithlon. Gan amlaf, bydd hyn yn golygu cael cydsyniad yr aelodau ar y rhestr i ddefnyddio eu manylion.

 

9. Yn achos grwpiau gweithgaredd, ystyrir rhestrau gohebu i fod yn eiddo i aelodaeth y grŵp hwnnw, felly mae angen cymeradwyaeth y pwyllgor er mwyn cael defnyddio'r rhestr.

 

10. Ni chaiff ymgyrchwyr atal mynediad hwylus i, ac o fewn, adeiladau'r Undeb wrth ymgyrchu.

 

11. Ni chaiff ymgyrchwyr gyfathrebu â phleidleiswyr mewn unrhyw ffordd gynted ag y byddant wedi dechrau pleidleisio, neu pan fyddant wrthi'n pleidleisio.  

 

12. Ni ddylid ceisio llwgrwobrwyo fel rhan o unrhyw ymgyrch.

 

13. Ni ddylai ymgyrchwyr ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ymgyrchu na allai eraill yn rhesymol ei wneud.

 

14. Ni chaiff ymgeiswyr nac ymgyrchwyr:

i.orfodi, dylanwadu trwy fygythiad nac mewn unrhyw ffordd frawychu myfyrwyr, yn arbennig pan eu bod yn agos at orsaf bleidleisio neu’n bwrw eu pleidlais.

ii.pleidleisio ar ran myfyriwr arall

iii.brawychu unrhyw un sy’n cymryd rhan yn yr etholiad

iv.andwyo’n fwriadol unrhyw ymgyrch ac eithrio eu hymgyrch eu hunain

v.difwyno deunyddiau, cyhoeddusrwydd, cyfryngau ar-lein, safleoedd rhyngweithio cymdeithasol etc. ymgeisydd arall

vi.gwneud unrhyw ymgais i dwyllo yn yr etholiad

vii.gwneud unrhyw ymdrech i ddylanwadu ar amhleidioldeb y Swyddog Adroddol, y Dirprwy Swyddog Adroddol, y Pwyllgor Etholiadau na staff Undeb y Myfyrwyr.

viii.trafod nodweddion personol ymgeisydd arall

ix.cam gynrychioli safbwyntiau ymgeisydd arall neu wneud honiadau am eu hunain neu unrhyw ymgeisydd arall nad ydynt yn wir.

x. rhoi dyfais electroneg i bleidleiswyr at ddiben pleidleisio na gofyn i bleidleiswyr ddefnyddio eu dyfais electroneg eu hunain i bleidleisio ar unwaith.

xi.dwyn anfri ar y broses etholiadol

 

15. Rhaid i ymgeiswyr ac ymgyrchwyr:

i.Ymlynu wrth lythyren ac ysbryd y rheolau etholiadau a pholisïau cyfle cyfartal, dim goddefgarwch o aflonyddu a dwyieithrwydd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg.

ii.Ymlynu wrth ddeddf gwlad a rheoliadau’r Brifysgol ar bob adeg.

 

Cyllideb

16. Ar gyfer etholiadau'r Swyddogion Llawn Amser, caniateir cyllideb o £35 (a ad-delir gan UMYDDS) a gallant wario hyd at £35 o'u hariau eu hunain hefyd. Ni chewch wario mwy na hyn.

 

17. Ar gyfer etholiadau'r Swyddogion Rhan Amser a'r Ymddiriedolwyr, caniateir cyllideb o £15 (a ad-delir gan UMYDDS) a gallant wario hyd at £15 o'u hariau eu hunain hefyd. Ni chewch wario mwy na hyn.

 

18. Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno rhestr ysgrifenedig o holl gostau eu hymgyrch, ynghyd â derbynebau cyfatebol, i'r Dirprwy Swyddog Etholiadau o fewn un awr wedi diwedd y bleidlais.  Os nad yw ymgeiswyr yn gwario unrhyw arian yn ystod eu hymgyrch, rhaid gwneud hynny'n eglur yn y cyflwyniad.

 

19. Rhaid i unrhyw ddeunydd a ddefnyddir gan ymgeisydd gael ei gynnwys yn eu datganiad o wariant, ynghyd â derbynebau neu amcangyfrif rhesymol o bris y farchnad.

 

20. Mae'r eitemau canlynol ar gael i bob ymgeisydd a'u cefnogwyr, ac felly ni osodir gwerth ariannol ar y defnydd teg ohonynt. Hen grysau-T; paent; hen gynfasau gwely: pennau marcio; Blu-tack; cardfwrdd neu bren wedi'u hailgylchu; pensiliau; llinyn; tâp gludiog; pinnau.

 

SYLWCH: Mae'r rheol hon wedi ei chynnwys er mwyn helpu'r ymgeiswyr i wneud cyfnod yr etholiad yn gyffrous, yn fywiog ac yn uchel ei broffil. Mae'r swyddog etholiadau a'i ddirprwy yn ymwybodol y gall y rheol hon fod yn agored i gam-ddefnydd, ac o'r herwydd, byddant yn cadw llygad barcud ar adnoddau ymgyrchu. Cofiwch mai nhw yw'r bobl sy'n penderfynu beth yw 'defnydd teg'.

 

21. Rhaid i bob eitem heb ei phrynu, ond a ddefnyddir at ddibenion ymgyrchu, gael ei phrisio gan y Dirprwy Swyddog Etholiadau.

 

22. Rhaid i bob ymgyrchydd gydymffurfio â'r rheolau ymddygiad yn adeiladau UMYDDS neu ar dir y Brifysgol. 

 

Maniffesto Etholiadol

23. Mae gofyn i bob ymgeisydd gynhyrchu maniffesto etholiadol. Dyma eich cyfle i werthu eich hun a'ch syniadau i'r pleidleiswyr. Ni ddylai'r maniffesto fod yn fwy na 250 o eiriau ar gyfer Swyddogion Llawn Amser, a dim mwy na 150 o eiriau ar gyfer rolau Rhan Amser a rolau'r Ymddiriedolwyr. 

 

24. Rhaid i'r testun ar gyfer y maniffesto gael ei gyflwyno ynghyd â'ch ffurflen enwebu a'ch datganiad ar gyfer bod yn ymddiriedolwr elusen* os yw hynny'n berthnasol (*angenrheidiol ar gyfer Llywydd y Grŵp, y Llywyddion Campws a'r Llywodraethwyr). Rhaid i fersiwn o'r maniffesto wedi'i dylunio gael ei chyflwyno i election@uwtsd.ac.uk erbyn 10am 11 Mawrth.

 

25. Er mwyn helpu i roi cyhoeddusrwydd i'r cyfnod pleidleisio, rhaid i bob maniffesto gynnwys y datganiad canlynol:

 

Caiff dolenni pleidleisio eu hanfon at eich cyfrifon e-bost academaidd. I bleidleisio, cliciwch ar y ddolen rhwng 10am ar 16 Mawrth a 4pm ar y 19 Mawrth. I holi, e-bostiwch election@uwtsd.ac.uk

 

26. Rhaid cyflwyno'r maniffesto ar ffurf 'parod i'r camera' er mwyn gallu ei atgynhyrchu'n effeithiol mewn print ac ar wefan etholiadau'r undeb. Ffeiliau JPG neu TFF yw'r dull gorau ar gyfer cyflwyno'r maniffesto i ni.

 

27. Mae angen i faniffestos a defnyddiau marchnata fod yn ddwyieithog a rhaid i'r Gymraeg a'r Saesneg fod yr un mor amlwg. Mae hyn yn cynnwys: Posteri, taflenni, bathodynnau, sticeri, crysau-T (nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr).

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn cyfieithu pob maniffesto a thestun cyhoeddusrwydd a gyflwynir ynghyd â'ch ffurflen enwebu. Rhoddir blaenoriaeth i gyfieithu maniffestos, ond lle bynnag y bydd yn bosib, bydd yr Undeb y darparu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer testun sydd i'w gynnwys ar ddefnyddiau marchnata. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod pob deunydd yn ddwyieithog.

Os oes gennych unrhyw gais am gyfieithu ychwanegol, dylech ei anfon at election@uwtsd.ac.uk

 

28. Ystyrir cyfryngau cymdeithasol yn sgwrs ymatebol, ac o'r herwydd nid oes rhaid i negeseuon fod yn gwbl ddwyieithog. Serch hynny, rhaid i ymgeiswyr ddarparu rhagarweiniad / bywgraffiad ar gyfer unrhyw broffil neu grŵp ymgyrchu ar gyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Cyhoeddusrwydd ac Ymgyrchu Etholiadol

29. Rhoddir y canlynol i bob ymgeisydd;

a. Gwerth 25 taflen A3 o gyhoeddusrwydd wedi'i argraffu (dim mwy na 3 dyluniad / maint)

Rhaid i’r testun ar gyfer eich maniffesto gael ei gyflwyno gyda’ch ffurflen enwebu. Mae angen i’r fersiwn wedi’i ddylunio o’ch maniffesto gael ei gyflwyno i election@uwtsd.ac.uk erbyn 10:00am ddydd Mercher 11eg Mawrth 2020.

Rhaid i bob ymgeisydd wneud cais i Undeb y Myfyrwyr argraffu’r rhain heb fod yn hwyrach na 10:00am ddydd Mercher 11eg Mawrth. Caiff ymgeiswyr ofyn am lai na’r 25 tudalen a ganiateir.

30. Rhaid i'r argraffu gael ei wneud gan staff Undeb y Myfyrwyr, ac ni chewch brynu papur ychwanegol na chynhyrchu eich deunydd cyhoeddusrwydd eich hun.

 

Y Cyfrif a'r Cyhoeddiad

31. Arolygir y cyfrif gan y Swyddog Etholiadau neu'r sawl a enwebir ganddo.

 

32. Ni ddaw canlyniad y bleidlais i rym hyd nes bydd y Swyddog Etholiadau wedi cadarnhau bod y canlyniad yn deillio o weithdrefn ddemocrataidd rydd a theg.

 

33. Gosodir y canlyniadau ar wefan yr Undeb o fewn 24 awr i'r cyfrif, a gellir eu cyhoeddi i fyfyrwyr drwy ddulliau eraill yn ôl yr hyn a benderfynir gan y Swyddog Etholiadau.

 

Cwynion ac Apeliadau

34. Dylid cyflwyno pob cwyn am ymgeiswyr, ymgyrchwyr, swyddogion etholiadol neu'r broses bleidleisio ar ffurf ysgrifen i election@uwtsd.ac.uk. Dim ond cwynion a gyflwynir mewn ysgrifen a gaiff eu hystyried. Rhaid i'r gŵyn ddwyn sylw at y rheol etholiadol sydd wedi cael ei thorri, darparu tystiolaeth o'r camwedd ac awgrym rhesymol ar gyfer sut y dylid gweithredu.

 

35. Bydd y DSE, neu'r sawl a enwebir ganddo, yn ymchwilio i gwynion ac yn cyfeirio materion at y SE am benderfyniad.

 

36. Yn yr achos cyntaf bydd y Dirprwy Swyddog Etholiadau yn ystyried y gŵyn ac yn gwneud dyfarniad o fewn 24 awr. Os ystyrir y mater yn un difrifol, gall y Dirprwy Swyddog Etholiadau ei gyfeirio ar unwaith at y Swyddog Etholiadau iddo ei ystyried.

 

37. Dylid gwneud cwynion ynglŷn ag ymddygiad y Dirprwy Swyddog Etholiadau mewn ysgrifen yn uniongyrchol i'r Swyddog Etholiadau.

 

38. Rhaid i gwynion gael eu cyflwyno erbyn dechrau cyfrif yr etholiad. Dim ond cwynion ynglŷn â phroses y cyfrif ei hun a gaiff eu hystyried unwaith y bydd y cyfrif wedi dechrau; rhaid eu cyflwyno o fewn 24 awr i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

 

39. Mae'r sancsiynau sydd ar gael i'r Dirprwy Swyddog Etholiadau fel a ganlyn:

i) Rhybuddio'r ymgeisydd ynglŷn â'i ymddygiad yn y dyfodol.

ii) Cymryd camau i sicrhau chwarae teg er mwyn unioni unrhyw gamwedd parthed y rheolau etholiadol.

iii) Dirwyo ymgeisydd drwy naill ai gwtogi ar faint o arian y gall ei wario, neu drwy gymryd ymaith deunydd cyhoeddusrwydd a argraffwyd.

iv) Gwahardd ymgeisydd a'i ymgyrchwyr rhag ymgyrchu am gyfnod (hyd at 24 awr).

v) Gwahardd ymgyrchydd rhag gweddill yr ymgyrch (lle nad yr ymgeisydd yw'r ymgyrchydd).

 

40. Yn ogystal â'r sancsiynau uchod, mae modd i'r Swyddog Etholiadau wneud y canlynol:

i) Diarddel ymgeisydd o'r etholiad hyd nes y gellir cynnal ymchwiliad.

ii) Atal y broses etholiadol hyd nes y gellir cynnal ymchwiliad.

iii) Argymell i'r pwyllgor etholiadau, ac i'r Brifysgol, y dylid diarddel ymgeisydd.

iv) Argymell i'r pwyllgor etholiadau, ac i'r Brifysgol, y dylid ail-gynnal neu ddileu'r bleidlais.

 

41. Gall ymgeiswyr apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan y Swyddog Etholiadau neu ei Ddirprwy drwy gyflwyno eu hapêl ar ffurf ysgrifen, o fewn 24 awr wedi'r penderfyniad, yn dilyn y weithdrefn apêl a ddisgrifir isod:

i) Caiff cam cyntaf yr apêl ei glywed gan y Swyddog Etholiadau; os yw'r ymgeisydd yn dal i fod yn anfodlon yna,

ii) Cyflwynir ail gam yr apêl i Bwyllgor Enwebiadau, Penodiadau ac Archwiliad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, a fydd yn clywed yr achos a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn ogystal â'r achos o blaid gosod sancsiynau gan y Swyddog Etholiadau neu Ddirprwy a enwebir ganddo.

iii) Cyflwynir cam olaf yr apêl i Ddirprwy Is-ganghellor y Brifysgol neu ddirprwy a enwebir ganddo.