Swyddogion Rhan Amser

Dylech sefyll i fod yn swyddog rhan amser os ydych yn frwd am un o'r rolau ac os oes gennych lawer o syniadau ynglŷn â sut gallwch ennyn diddordeb myfyrwyr, ymgyrchu dros newid neu wella bywyd myfyrwyr.

Swyddi gwirfoddol yw’r rhain, sy'n bodoli i sicrhau bod prosesau llunio penderfyniadau’r UM yn cynrychioli ein myfyrwyr ac i helpu i greu diwylliant bywiog a gweithredol ar y campws.

Mae gan bob un o'n campysau yn Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin, Gyngor Campws, sy'n cynnwys eu Swyddogion Rhan-amser. Mae Cyngor y Campws yn cwrdd unwaith y mis yn ystod y tymor i drafod a gweithredu syniadau myfyrwyr.

Mae pob un o'r tri Chyngor Campws yn cynnig y swyddi canlynol ar gyfer etholiad:

 

Swyddog Rhyddhad y Menywod

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau menywod, hyrwyddo materion menywod a chynnig cymorth i fyfyrwragedd. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi hunan-ddiffinio fel dynes.

 

Seyddog Myfyrwyr Croenddu

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr croenddu, hyrwyddo materion myfyrwyr croenddu a chynnig cymorth i fyfyrwyr croenddu. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi hunan-ddiffinio fel rhywun o dras Affricanaidd, Asiaidd, Arabaidd neu Garibïaidd. 

 

Swyddog Myfyrwyr Anabl

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr anabl, hyrwyddo materion perthnasol a chynnig cymorth i fyfyrwyr anabl. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi hunan-ddiffinio fel rhywun anabl. Mae hyn yn cynnwys anabledd corfforol, unrhyw gyflwr iechyd meddwl, salwch cronig, anableddau synhwyraidd, amrywiaethau niwrolegol ac anawsterau / anableddau dysgu.

 

Swyddog LHDT+ (Safle Agored)

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr LHDT+, hyrwyddo materion LHDT+ a chynnig cymorth i fyfyrwyr LHDT+. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr hunan-ddiffinio o fewn ymbarél LHDT+. 

 

Swyddog LHDT+ (Safle i Ddynes)

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr LHDT+, hyrwyddo materion LHDT+ a chynnig cymorth i fyfyrwyr LHDT+. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr hunan-ddiffinio fel dynes. 

 

Swyddog Myfyrwyr Traws

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr Traws, hyrwyddo materion Traws a chynnig cymorth i fyfyrwyr Traws. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr hunan-ddiffinio fel Traws. 

 

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Mae'r rôl hon yn bodoli i ymestyn ac amddiffyn hawliau myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, hyrwyddo'r defnydd cynyddol o'r Gymraeg; hefyd codi materion a rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr fod yn medru siarad Cymraeg yn rhugl. 

 

Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynrychioli Myfyrwyr Rhyngwladol, gan geisio gwella profiad myfyrwyr rhyngwladol a hyrwyddo eu syniadau a’r materion hynny sy’n effeithio arnyn nhw. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr fod yn fyfyriwr o wlad sydd ddim yn rhan o’r UE. 

 

Swyddog yr Ôl-raddedigion

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynrychioli Myfyrwyr Ôl-raddedig, gan geisio gwella'r profiad ôl-raddedig ac adeiladu rhwydwaith ôl-raddedig gweithgar. 

 

Swyddog Myfyrwyr Hŷn

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynrychioli Myfyrwyr Hŷn, gan geisio gwella profiad myfyrwyr hŷn a hyrwyddo eu syniadau a’r materion hynny sy’n effeithio arnyn nhw. I fod yn gymwys i sefyll ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr fod dros 25 oed. 

 

Swyddog Myfyrwyr sy’n Rhieni/Gofalwyr

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynrychioli Myfyrwyr sy'n Rhieni neu’n Ofalwyr, gan geisio gwella eu profiad fel myfyrwyr ac adeiladu rhwydwaith gweithredol ar gyfer Myfyrwyr sy'n Rhieni neu’n Ofalwyr. 

 

Swyddog Llesiant

Mae'r rôl hon yn bodoli i hyrwyddo pob agwedd ar iechyd a llesiant myfyrwyr, yn ogystal â gwella profiad myfyrwyr yn PCyDDS 

 

Swyddog Cynaladwyedd

Mae'r rôl hon yn bodoli i hybu cynaladwyedd, ennyn diddordeb myfyrwyr mewn gweithgaredd cynaliadwy ac ymgyrchu dros Brifysgol a chymuned ehangach fwy cynaliadwy. 

 

Swyddog Gwirfoddoli a RAG

Mae'r rôl hon yn bodoli i annog a hyrwyddo pob agwedd o wirfoddoli. Bydd y swyddog yn helpu i drefnu mentrau gwirfoddoli a chodi arian i elusennau, gan weithio'n glòs iawn gyda chlybiau a chymdeithasau i annog gweithgarwch dan arweiniad myfyrwyr. 

 

Swyddog Clybiau Chwaraeon

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynorthwyo a chynrychioli clybiau chwaraeon sy'n gysylltiedig â’r undeb, gan roi cefnogaeth iddyn nhw weithio tuag at achrediad i’w clwb, a’u helpu i hyrwyddo eu gweithgareddau a'u cynnal yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy. 

 

Swyddog Cymdeithasau

Mae'r rôl hon yn bodoli i gynorthwyo a chynrychioli cymdeithasau sy'n gysylltiedig â’r undeb, gan roi cymorth iddyn nhw weithio tuag at achrediad i’w clwb, a’u helpu i hyrwyddo eu gweithgareddau a'u cynnal yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy. 

 

Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr

Mae'r rôl hon yn bodoli i hyrwyddo cyfranogiad myfyrwyr yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys hyrwyddo digwyddiadau ac arolygon, Undebau Dros-dro a diwrnodau Agored y Brifysgol.