Ymddiriedolwyr

Dylech sefyll i fod yn Ymddiriedolwr os oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae mudiadau'n gwneud penderfyniadau, os ydych yn awyddus i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn gweithio er budd myfyrwyr PCYDDS, ac os ydych am helpu i lywio strategaeth y mudiad a'i gyfeiriad at y dyfodol.

swyddi gwirfoddol yw’r ddwy yma, er bod treuliau ar gael i alluogi ymddiriedolwyr i fynychu cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn helpu i sicrhau bod yr Undeb yn cael ei redeg er budd gorau myfyrwyr PCyDDS trwy graffu ar berfformiad a sicrhau bod yr Undeb yn cydymffurfio â'r gyfraith ac yn cael ei redeg mewn ffordd sy’n ariannol gynaliadwy.

Mae gan yr ymddiriedolwyr reolaeth gyfreithiol dros y sefydliad, ac maent yn bersonol gyfrifol amdano. Cliciwch yma i ddarllen mwy am gyfrifoldebau bod yn Ymddiriedolwr.

Darperir hyfforddiant sgiliau ar gyfer bod yn ymddiriedolwyr i bawb a etholir, yn ogystal â phroses sefydlu. Mae'r Bwrdd yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn (10:00 - 15:00 fel arfer). Hefyd pennir is-bwyllgor i bob Ymddiriedolwr, sy'n cwrdd dair gwaith y flwyddyn (fel arfer am 90 munud).

 

I fod yn gymwys i fod yn Ymddiriedolwr: 

  • Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i fod yn ymddiriedolwr Undeb y Myfyrwyr
  • Ni chewch weithredu fel ymddiriedolwr os ydych wedi cael eich diarddel dan y Ddeddf Elusennau
  • Mae hyn yn cynnwys:
  • Os ydych wedi cael eich diarddel fel cyfarwyddwr cwmni
  • Os oes euogfarn yn eich erbyn am drosedd sy'n ymwneud ag anonestrwydd neu dwyll
  • Os ydych yn fethdalwr (neu'n destun atafaeliad yn yr Alban), neu os oes gennych drefniant cyfredol (IVA) ar gyfer ad-dalu eich credydwyr
  • Os ydych wedi cael eich diarddel fel ymddiriedolwr unrhyw elusen gan y comisiwn (neu'r llys) oherwydd camymddygiad neu gamweinyddu