Am Godi Arian?

Rydyn ni yma ysbrydoli a chynorthwyo myfyrwyr i godi arian. Bydd y dudalen hon yn rhoi sylw i agweddau allweddol ar redeg gweithgaredd llwyddiannus. 

 

1. Cynllunio a Gwneud Cais

I ddechrau, mae angen i chi ddweud wrthym i bwy rydych chi am godi arian, a pham.

 • Meddyliwch am yr elusen rydych chi am godi arian ar ei chyfer, a pham.
 • Meddyliwch pryd a ble y bydd eich gweithgaredd codi arian yn digwydd.
 • Siaradwch â'r elusen er mwyn cael caniatâd i godi arian ar eu cyfer. 
 • Bydd angen i chi lenwi ein Ffurflen Codi Arian RAG a'i chyflwyno i'w chymeradwyo.
 • Bydd eich cais yn cael ei adolygu gan ein tîm RAG; mae'r broses fel arfer yn cymryd tua phythefnos.
 • Os yw'ch cais yn llwyddiannus, cewch gefnogaeth gan UMyDDS.

 
Ffurflen Codi arian RAG 

 

2. Codi arian

Nawr mae'n bryd rhoi eich cynllun ar waith a dechrau codi arian.

 • Dylech fynd ati i godi arian fel yr amlinellir yn y cynllun, gan ddilyn y rheolau a'r rheoliadau. 
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n casglu arian gan ddefnyddio'r tuniau elusen a ddarperir; y rhai sydd â marc diogelwch. Rhaid i chi gynnwys rhif yr elusen ar bob tun. 
 • Gwnewch yn siŵr bod yr holl arian yn cael ei gyfrif gan ddau berson a'ch bod chi'n storio'r arian yn ddiogel. 
 • Dewch â'r arian i UMyDDS cyn pen 7 diwrnod ar ôl i'r digwyddiad orffen. 

 
 
 
3. Rhoi'r arian

 • Unwiath y byddwch chi wedi cyfrif yr arian a godwyd, bydd angen i chi ddod a’r arian atom ni o fewn 7 diwrnod. 
 • Bydd angen i chi ddweud wrthym faint o arian rydych chi wedi'i gyfrif. 
 • Byddwn yn ailgyfrif yr arian ac yn cadarnhau'r swm gyda chi.
 • Byddwn yn talu’r arian i mewn i'n cyfrif banc. 
 • Ar ôl bancio’r arian, byddwn yn gwneud taliad i'r elusen o'ch dewis gan ddefnyddio'r manylion rydych chi'n eu darparu:
  • Manylion banc yr elusen
 • Dolen i'r dudalen rhoddion ar wefan yr elusen.
 • Byddwn yn anfon cadarnhad o'r rhodd atoch. 

 
 
 
4. Rheolau a Rheoliadau 

Pethau i’w gwneud:

 • Rhaid codi arian mewn modd moesegol, tryloyw a chyfreithlon.
 • Rhaid i chi fod yn gwrtais ac yn broffesiynol.
 • Ni ddylech feirniadu na sarhau pobl neu sefydliadau eraill yn annheg.
 • Dylid casglu pob arian yn y tuniau casglu diogel a ddarperir.
 • Rhaid i ddau aelod o'ch tîm gyfrif yr holl arian a godir.
 • Rhaid dod â'r holl arian a godir i UMyDDS cyn pen 7 diwrnod ar ôl diwedd y gweithgaredd codi arian.
 • Rhaid i chi storio'r arian a godir yn ddiogel nes iddo gyrraedd UMyDDS.
   

Pethau i’w hosgoi:

 • Gweithredu mewn ffordd a allai achosi lefelau uchel o straen i aelodau'r cyhoedd.
 • Bod yn anonest neu'n ystrywgar.
 • Gweithredu mewn ffordd a allai niweidio enw da UMyDDS neu'r elusen rydych chi'n codi arian ar ei chyfer, gallai hyn fod yn:
  • Ysmygu neu yfed wrth godi arian.
  • Cymryd, neu fod o dan ddylanwad, cyffuriau anghyfreithlon.
  • Ymddwyn yn anweddus, yn ymosodol neu regi.
  • Ysgwyd y tun. 
  • Rhoi pwysau gormodol ar aelodau'r cyhoedd i gyfrannu.
  • Manteisio ar eich swyddogaeth er budd personol.
  • Ymelwa ar amgylchiadau personol unigolyn.
  • Cymryd mantais ar rywun na all ddeall y sefyllfa yn llawn.
  • Gofyn am roddion gan rywun o dan 18 oed.
 • Rhaid i chi osgoi achosi rhwystr, tagfeydd ar y palmant neu fod yn niwsans i'r cyhoedd.
 • Rhaid i chi beidio â rhwystro, ymyrryd ag aelodau staff o fusnesau lleol na’u hamharchu.
   


Y Rheol Tri Cham

 • Wrth godi arian, rhaid i chi gydymffurfio â'r rheol 'tri cham'.
  • Rhaid i chi beidio â chymryd mwy na thri cham ochr yn ochr â'r person na'u dilyn.
  • Os nad yw'r aelod o'r cyhoedd wedi dod i stop o fewn y tri cham, rhaid i chi ddod â'ch ymgais i siarad â nhw i ben.
  • Ni ddylech ddilyn person y tu hwnt i'r rheol 'tri cham'.

 
 

5. Adnoddau

Mae gennym ni rai adnoddau ar-lein i'ch helpu chi i ddechrau: 

Archebu Ystafell 

Archebu Bws-mini

Cyngor ar gyfer cynllunio digwyddiad neu daith

Cyngor a Thempled ar gyfer Asesiad Risg

Gweler yr Holl Adnoddau