Stay at Home

Croeso. Yma rydyn ni wedi casglu ynghyd rhai o'r syniadau a'r adnoddau rydyn ni wedi'u hargymell i helpu ein myfyrwyr (neu unrhyw un sy'n darllen hwn) i gadw'n iach ac wedi’u diddanu yn ystod y sefyllfa COVID 19. Sgroliwch neu dewiswch gategori isod i fynd yn syth i'r adran honno.

 

Iechyd Meddwl a Llesiant

Iechyd corfforol

Dysgu o bell

Dysgwch sgiliau newydd

Coginio a ryseitiau

Argymhellion Adloniant

Addysg Gartref

 

 

 

Iechyd Meddwl a Llesiant

 

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer apiau ac adnoddau a all eich helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch llesiant yn ystod y cyfnod hwn o hunan-ynysu a thu hwnt. Gadewch i ni wybod os oes gennych chi unrhyw argymhellion y gallwn eu hychwanegu at y rhestr hon.  

Cadwch mewn cysylltiad

Ffoniwch eich ffrindiau a'ch teulu. Defnyddiwch yr apiau hyn i drefnu galwadau grŵp gyda ffrindiau a theulu, er mwyn cael cyfle i siarad wyneb yn wyneb, ond yn aros yn eich cartrefi eich hun. Mae mor bwysig dal ati i fod yn gymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn o gynnal pellter cymdeithasol. 

WhatsApp

Facebook Messenger

Zoom

Microsoft Teams

Wal Fawr Wen

Argymhellwyd gan Martha Warren

Mae'r Wal Fawr Wen yn adnodd anhygoel AM DDIM sy'n eich galluogi i siarad â rhywun pryd bynnag y mae angen hynny arnoch.  

Gwefan y Wal Fawr Wen

 

Insight Timer

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae’r ap anhygoel hwn, gyda sawl trac sain ar gyfer cysgu a llacio straen, myfyrdod dan arweiniad a dosbarthiadau ar gyfer Athrawon i leddfu straen, yn ogystal â helpu gyda chwsg a llesiant; ar gael am ddim! Mae fersiwn uwchraddedig ar gael sy'n caniatáu mwy o nodweddion (mae’r un sydd am ddim yn iawn).

Lawrlwythwch

Headspace

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Ap am ddim yw hwn sy'n canolbwyntio ar lesiant, technegau anadlu a gwrthdyniadau. Gall helpu ar gyfer straen a phryder, cysgu, cymhelliant a mwy. Mae gwasanaeth cyffredin ac un wedi’i uwchraddio ar gael, ac mae'r sesiynau’n para rhwng 4 - 30 munud.

Lawrlwythwch

Calm

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Ap myfyrdod a chysgu am ddim yw Calm. Gall ddarllen straeon i chi, chwarae cerddoriaeth i’ch helpu i ymlacio, neu draddodi areithiau ysgogol wrth i chi weithio neu wneud ymarfer corff!

Lawrlwythwch

Daylio Journal

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

hwyliau a'ch gweithgaredd am y diwrnod, a gall nodi patrymau yn eich ymatebion. Nid oes angen ysgrifennu'r cyfan i lawr - drwy ddim ond clicio'r eiconau sy'n cyfateb i'ch hwyliau, bydd yn ei fewngofnodi i chi ar eich ap, fel y gallwch chi edrych yn ôl arno

Lawrlwythwch

Tudalennau lliwio i oedolion   

Argymhellwyd gan Martha Warren

Tudalennau lliwio ar gael yn ddigidol ac AM DDIM gan artistiaid annibynnol. Serch hynny, rydym yn argymell anfon rhodd at yr artistiaid i'w helpu i'w cadw i fynd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Wren and Wilson

Are we nearly bare yet

Works Beautifully (50p)

@valentinadesign

Syniadau ar gyfer gweithgaredd i chi cadw'ch pwyll.

Argymhellwyd gan Martha Warre

Mae'r gwaith celf / postiad ysgogol hwn gan Sasa, artist digidol.

Gweler

Cynllun Llesiant wrth gynnal Pellter Cymdeithasol  

Argymhellwyd gan Martha Warren

Dyma gynllun bach gwych a grëwyd gan Michelle Parry, Darlunydd yn Efrog Newydd. 

Gweler

 

 

 

Iechyd Corfforol

 

Mae'n bwysicach nag erioed eich bod yn gofalu am eich iechyd corfforol; gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digon o awyr iach ac ymarfer corff bob dydd.  

Cymerwch seibiant a symudwch bob 20 munud, hyd yn oed os mai sefyll i fyny ac ymestyn eich breichiau yn unig ydyw, neu gerdded i'r gegin i gael diod. Bydd eich cyhyrau’n cloi os ydych chi’n eistedd yn rhy hir, ac mae syllu ar sgrin yn niweidiol i'ch llygaid.  

Neilltuwch beth amser bob dydd i wneud rhywbeth egnïol; ceisiwch ddod o hyd i ymarfer corff ar-lein neu fynd allan am dro / taith feicio os gallwch chi - cofiwch gynnal pellter corfforol oddi wrth bobl eraill.  

 

Ymarfer Corff Dyddiol PCyDDS  

Argymhellwyd gan: Canolfan Chwaraeon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llambed

Heriwch eich hun i gyflawni'r ymarfer dyddiol hwn.

Ymarfer Corff Dyddiol PCyDDS

 

Her Ymarfer Corff A-Z Aber  

Argymhellwyd gan: Swyddogion Sabothol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth 

Rydyn ni eisoes wedi cwblhau'r her, nawr eich tro chi yw hi! Sillafwch eich enw, enw'ch clwb neu ddim ond UMyDDS. Os ydych chi'n ei ffilmio, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein tagio ni @TSDSU.

Fideo Aber

Fideo UMyDDS

 

Centr

Argymhellwyd gan Martha Warren

Gallwch ymarfer corff, bwyta a byw'n iach, gan ddilyn Chris Hemsworth a'r tîm. Mae cyfnod prawf am ddim ar gael, ac ar ôl hynny mae angen tanysgrifiad misol. Mae'n werth yr arian os ydych chi am ymrwymo i ffordd iach o fyw.

Lawrlwythwch Centr

Ymarfer corff yn y bore gyda Joe  

Argymhellwyd gan Martha Warren

Dechreuwch eich diwrnod gyda sesiwn ymarfer corff gan Joe Wicks; mae hyn yn wych i'r teulu cyfan ac yn ffordd berffaith o ddadebru.

Ymarfer Corff gyda Joe

10 Ffordd i Gynorthwyo'ch System Imiwnedd

Argymhellwyd gan Martha Warren

Cafodd yr awgrymiadau defnyddiol hyn eu creu gan Megan Moore, dietegydd cofrestredig.

Gweler

Ymarfer Corff am 28 Munud  

Argymhellwyd gan Martha Warren

Cynllun ymarfer corff gwych gan Seven Layer Charlotte. Mae ganddi hefyd rai ryseitiau anhygoel ar ei gwefan.

Ymarfer Corff am 28 Munud

 

 

 

Dysgu o bell 

 

Rydym yn gwybod bod dysgu o bell yn newydd i lawer ohonoch chi, ond mae gennym gannoedd o fyfyrwyr sy’n dewis hyn fel eu dull astudio, ac mae'n gweithio’n dda iddyn nhw; mae'n rhaid i chi fod yn llym gyda chi'ch hun ac addasu i batrwm gwaith newydd. Mae'n bwysig iawn cadw at amserlen a dod o hyd i drefn sy'n gweithio i chi. Neilltuwch rywfaint o amser bob dydd i weithio ar eich stwff Prifysgol a gosodwch dargedau i chi'ch hun ar gyfer yr hyn rydych chi am ei gyflawni, ac erbyn pryd. Ond peidiwch â bod yn rhy llym gyda chi'ch hun os na fyddwch chi'n cyrraedd eich targedau. 

Fframweithiau cynllunio y gellir eu lawrlwytho

Argymhellwyd gan Laura-Cait Driscoll 

Rwyf wedi creu fframweithiau cynllunio amser yn ogystal â rhai ar gyfer cynllunio traethodau, i'ch helpu chi i gadw trefn a strwythuro'ch amser. Mae'r rhain yn ffordd wych o rannu tasgau i’w gwneud yn fwy hylaw, yn ogystal â sicrhau eich bod chi'n cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. 

Lawrlwythwch Fframwaith Cynllunio Traethodau (Saesneg)

Lawrlwythwch Fframwaith Cynllunio Traethodau (Cymraeg)

Lawrlwythwch Amserlen Wythnosol

Apiau Calendr

Argymhellwyd gan Martha Warren 

Defnyddiwch y calendr ar eich ffôn, gliniadur neu lechen i helpu â threfnu eich diwrnod. Dyma beth rydyn ni'n ei wneud yn yr UM, ac mae'n ffordd wych o gadw ar y trywydd iawn. Gellir gosod nodiadau atgoffa sy'n rhoi gwybod i chi faint o amser sydd gennych chi tan eich gweithgaredd nesaf.

Coronafeirws: Pum ffordd o weithio'n dda gartref 

Argymhellwyd gan Martha Warren 

Mae'r BBC wedi casglu nifer o awgrymiadau gwych ynghyd ar gyfer gweithio gartref. Er bod y rhain efallai wedi'u hanelu at bobl sydd â’u swyddi wedi symud ar-lein, mae llawer o’r awgrymiadau’r un mor berthnasol i fyfyrwyr sydd bellach yn astudio gartref.

Coronafeirws: Pum ffordd o weithio'n dda gartref

 

 

 

Dysgwch sgiliau newydd

 

Os bydd gennych chi amser sbâr, beth am geisio dysgu rhywbeth newydd? Dyma rai adnoddau a all eich helpu i’ch arwain ar eich taith tuag at ddysgu sgil newydd. 


Hefyd, beth am roi cynnig ar ddysgu chwarae offeryn cerdd? Os nad oes gennych un i ymarfer arno, gallwch lawrlwytho piano digidol ar eich llechen neu'ch ffôn a rhoi cynnig arni. Mae dysgu'ch hun i arddio yn beth gwych i roi cynnig arno hefyd; hyd yn oed os nad oes gennych le y tu allan, gallwch dyfu a thrin planhigion yn y tŷ.  

Duolingo

Argymhellwyd gan Martha Warren

Mae hwn yn ap gwych sy'n rhoi nodiadau atgoffa dyddiol i chi, ynghyd â gwersi byr i'ch helpu chi i ddysgu. Gallwch chi ddechrau o unrhyw lefel a chwblhau cymaint o wersi ag y mynnwch bob dydd. Rwyf wedi gweld hwn yn ddull gwych o ddysgu er mwyn ymgyfarwyddo â siarad, ysgrifennu a gwrando ar ieithoedd newydd a'u darllen. A’r peth gorau yw: mae AM DDIM!

Ewch i Duolingo

Babel

Argymhellwyd gan Martha Warren

Adnodd arall ar gyfer dysgu iaith. Mae Babbel yn dysgu darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad ar gyfer 14 o ieithoedd gwahanol.

Ewch i Babbel

130+ o Gyrsiau Ar-lein Am Ddim 

Argymhellwyd gan Sarah Cole

Os oes gennych chi ychydig o amser sbâr, beth am gwblhau cwrs ar-lein am ddim mewn rhywbeth rydych chi am ddysgu mwy amdano?

Rhestr o 130+ o Gyrsiau Ar-lein Am Ddim

Dysgwch grefft newydd gyda'r fideos hyn:

Argymhellwyd gan Martha Warren

Mae llwyth o sianeli YouTube, tudalennau Facebook / Instagram gwych ar gyfer dysgu gwahanol grefftau. Porwch drwy’r rhain a rhowch gynnig ar rywbeth newydd. Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu gwau? Wedi gohirio'r prosiect DIY hwnnw? Pa amser gwell i ddechrau arni?!

Crefftau 5 Munud - Syniadau Celf Gwych i Bawb

Crefftau 5 Munud - Crefftau gwych ar gyfer rhieni

Crefftau 5 Munud - Crefftau lliwgar ar gyfer diwrnodau diflas.

Crefftau 5 Munud - Ceisiwch ailgreu'r lluniau un-llinell anhygoel hyn.

Dysgwch Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Argymhellwyd gan Martha Warren

Mae BSL yn iaith y mae pobl bob amser yn anghofio amdani. Mae'n hynod ddefnyddiol, hyd yn oed os ydych chi ond yn dysgu’r wyddor. Mae'n llawer o hwyl ac yn hawdd ei dysgu. Mae ganddyn nhw eiriau dyddiol i'w dysgu, yn ogystal â chwiliadau geiriau i helpu

Dysgwch BSL

Dysgwch rai pethau sylfaenol yn Gymraeg.

Argymhellwyd gan Elis Allsopp

Sianel dysgu Cymraeg Youtube - dysgwch nifer o eiriau ac ymadroddion sylfaenol.

Dysgu Cymraeg

 

 

 

Coginio a ryseitiau   

 

Byddwch yn ofalus! Gall y demtasiwn i or-fwyta, neu fwyta’r pethau anghywir fod yn llethol pan fyddwch chi'n gaeth i'r tŷ. Mae bwyta llawer o ffrwythau a llysiau nid yn unig yn rhoi hwb i'ch system imiwnedd, ond bydd hefyd yn rhoi llawer o egni i chi ar gyfer ymdopi â’ch diwrnod.  

Lawrlwythwch fy Llyfr Coginio (Coming Soon)  

Argymhellwyd gan Martha Warren 

Dyma gasgliad o ryseitiau rydyn ni wedi'u gosod at ei gilydd, gan gynnwys rhai o'n ffefrynnau yma yn UMyDDS. Nid llyfr proffesiynol mo hwn, ond dylai gynnwys rhai hintiau handi ac awgrymiadau defnyddiol. 

Lawrlwythwch y llyfr coginio yma

 

 

 

Argymhellion Adloniant  

Mae eich Tîm Sabothol wedi casglu ynghyd eu hoff sioeau, gemau a ffilmiau yn un rhestr fawr i chi fynd ati i’w mwynhau.  

Gweler y rhestr

 

 

 

Addysgu Gartref

 

Rydyn ni'n gwybod bod addysgu gartref yn bryder mawr i lawer o rieni ar hyn o bryd, ac felly roedden ni am lunio rhestr o'r adnoddau AM DDIM rydyn ni wedi'u darganfod i gadw plant yn brysur ac yn dysgu pan nad ydyn nhw yn yr ysgol, a'ch bod chi'n gweithio ar eich aseiniadau ei hun. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o bell ffordd, ond gobeithio y bydd yn mynd rhywfaint o'r ffordd i ddarparu rhai adnoddau hawdd a syniadau ar gyfer dysgu gartref. 

BBC Bitesize   

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Gwefan Addysgol ar gyfer y rhai sydd â phlant yw BBC Bitesize. Ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac astudio ac adolygu ôl-16. Adnoddau dysgu a gemau rhyngweithiol wedi'u gwahanu fesul cyfnod allweddol, pwnc a rhanbarth, felly mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr / teuluoedd y tu allan i Gymru, h.y. myfyrwyr Birmingham / Llundain.

Ewch i Wefan BBC Bitesize

PE with Joe Wicks 

Argymhellwyd gan Martha Warren

Yn ystod yr wythnos am 9 y bore, ond gallwch fwrw golwg arno unrhyw amser ar YouTube i wneud ymarfer corff.

Ewch i Sianel YouTube The Body Coach

Carol Vorderman’s The Maths Factor  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae'r Maths Factor yn wefan wych sy'n cael ei rhedeg gan Carol Vorderman; mae'r tanysgrifiad o £2 y mis yn cael ei hepgor, felly mae am ddim i'r rheini sydd â phlant 4-11 oed.

www.themathsfactor.com

Storytime with David Walliams  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Stori am ddim bob dydd o 11am ar ei wefan. 

www.worldofdavidwalliams.com

Get Kids Cooking from Jamie Oliver  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Prydau hwylus i blant ar gyfer brecwast, cinio a swper.

www.jamieoliver.com

The Cosmic Shambles Stay at Home Festival  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Gwyddoniaeth gyda'r Athro Brian Cox, Robin Ince a gwesteion.

www.cosmicshambles.com

Twinkl 

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae Twinkl yn cynnig aelodaeth am ddim i bob rhiant! Defnyddiwch y cod UKTWINKLHELPS i gael mynediad am ddim i'r holl adnoddau Premiwm. Mae Twinkl hefyd yn cynnal dosbarthiadau Cymraeg ar-lein am ddim sy'n wych i bob oedran.

Dysgwch gyda Twinkl

Sparkle Box  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae Sparkle Box yn llawn adnoddau a ddefnyddir gan athrawon ar gyfer pob maes pwnc, yn ogystal â gweithgareddau hwyliog. Nid oes angen cofrestru.

Dysgwch gyda Sparkle Box

Classroom Secrets  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae Classroom Secrets yn llawn pecynnau dysgu yn seiliedig ar oedran.

Ewch i Classroom Secrets

Khan Academy  

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Mae’r Khan Academy ar gyfer defnyddwyr oed uwchradd yn bennaf, ond gellir ei addasu ar gyfer plant hŷn CA2. Mae’n defnyddio system grŵp blwyddyn Americanaidd, ond mae’n hawdd dod o hyd i grŵp blwyddyn eich plentyn. Mae angen cofrestru, ond mae am ddim!

Ewch i Khan Academy

Teachit 

Argymhellwyd gan Becky Ricketts

Gwefannau 'Teachit' - cyfres o adnoddau dysgu pwnc-benodol ar gyfer CA1 i CA4 (a rhywfaint o CA5), gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, Ieithoedd (Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg), Saesneg, Daearyddiaeth a Hanes. Mae angen cofrestru ar gyfer cyfrif, fodd bynnag mae'r holl adnoddau AM DDIM ar hyn o bryd tan ddiwedd Ebrill 2020, a gellir eu lawrlwytho. 

Ewch i Teachit